Kâfirlerin özellikleri

Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de bildirdiği Kâfirlerin özelliklerinin belli başlılarını şöyle maddeleştirebiliriz:

1-İman Etmezler
Kâfirlere gelince onları uyarsan da uyarmasan da farketmez; onlar iman etmezler.2/Bakara-6

2-Hz.Peygamberin Peygamberliğini İnkar Ederler
İçlerinden bir adama: İnsanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele, diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki, o kâfirler: Bu elbette apaçık bir sihirbazdır, dediler?.10/Yunus-2

3-Kafirlerin Dostları-Otoriteleri Şeytanlar ve Tagutlardır
Allah inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin ise dostları tağuttur. Onları aydınlıktan karanlıklara sürüklerler. İşte onlar cehennemliklerdir, onlar orada temelli kalacaklardır.2/Bakara-257
Ey Âdem oğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık.7/Araf-27


4-Kafirler Allah’ın Nurunu Söndürmek İsterler

Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.9/Tevbe-32

5-Kafirler Kur’an’ı İnkar Ederler
Sana Kitap’ı kağıtta yazılı olarak indirmiş olsak da, elleriyle ona dokunsalar, inkar edenler yine de, «Bu apaçık bir büyüdür» derlerdi.6/Enam-7

6-Kafirler,Peygamberden İnanmayacakları Mücizeler İsterler
O’na Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! dediler. De ki: Şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler.6/Enam-37

7-Kafirler Allah’ın Ayetlerini İnkar Ederler
Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, «İşittik, işittik! İstesek biz de aynını söyleyebiliriz; bu sadece eskilerin masallarıdır» derlerdi.8/Enfal-31
Onlara ayetlerimiz apaçık olarak okunduğu zaman, inkar edenlerin yüzlerinden inkarlarını anlarsın. Nerdeyse, kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki: «Size bundan daha fenasını haber vereyim mi? Allah’ın inkarcılara vadettiği ateş! Ne kötü bir dönüştür!

22/Hacc-72

8-Kafirler Ahireti İnkar Ederler
Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkâr edenlerdir.7/Araf-45

9-Kafirler Öldükten Sonra Dirilmeyi İnkar Ederler
«Hayat ancak bu dünyadakinden ibarettir, biz dirilecek değiliz» dediler.6/Enam-29


10-Kafirler Fakirleri-Güçsüzleri Küçük Görürler

Milletinin inkarcı ileri gelenleri: «Senin ancak kendimiz gibi bir insan olduğunu görüyoruz. Daha başlangıçta, sana bizim ayak takımı dışında kimsenin uyduğunu görmüyoruz. Sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur; biz sizi yalancı sanıyoruz» dediler.11/Hud-27

11-Kafirlerin Kalbleri Birbirine Benzer
Bilmeyenler: «Allah bizimle konuşmalı veya bize bir ayet gelmeli değil miydi?» dediler. Onlardan öncekiler de onların söylediklerinin tıpkısını söylemişlerdi. Kalbleri birbirine benzedi. Kesinlikle inanan kimseler için ayetleri açıklamışızdır.2/Bakara-118

12-Kafirler Mallarını,Allah Yolundan Çevirmek İçin Harcarlar
Şüphesiz ki inkâr edenler mallarını, (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlûp olacaklardır. Kâfirlikte ısrar edenler ise cehenneme toplanacaklardır.8/Enfal-36

13-Kafirler Birbirlerinin Yardımcılarıdır
İnkar edenler birbirlerinin dostlarıdır. Eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar.8/Enfal-73

14-Kafirler Nankördürler
Bunu kendilerine verdiğimiz nimete nankörlük etmek için yaparlar. Şimdi eğlenin bakalım! Fakat yakında bileceksiniz.16/Nahl-55


15-Kafirler İnfak Etmezler

Onlara: «Allah’ın size verdiği rızıktan sarfedin» denince inkar edenler inananlara: «Allah dileseydi doyurabileceği bir kimseyi biz mi doyuralım? Doğrusu siz apaçık bir sapıklıktasınız» derler.36/Yasin-47
«Sizi şu cehenneme sürükleyip-iten nedir?» Onlar derler ki: «Namaz kılanlardan değildik.Yoksulu doyurmuyorduk,batıla dalanlarla biz de dalardık.»74/Müddesir-42-43-44-45


16-Kur’an Ayetleri Kafirlerin Küfrünü Artırır

Bir sure inince, aralarında «Bu, hanginizin imanını artırdı?» diyen ikiyüzlüler vardır. İnananların ise imanını artırmıştır; onlar birbirlerine bunu müjdelemek isterler. Kalblerinde hastalık olanların ise pisliklerine pislik katmıştır; onlar kafir olarak ölmüşlerdir.9/Tevbe-124-125

17-Kafirler Dünyalıkla Övünürler
Doğrusu uyarıcı göndermiş olduğumuz her kentin varlıklı kimseleri, «Biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz» dediler. Ve dediler ki: «Malları ve çocukları en çok olan bizleriz, azaba uğratılacak da değiliz»34/Sebe-34-35


18-Kafirler Dünya Hayatını Ahirete Üstün Tutarlar

Onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler, Allah’ın yolundan alıkoyup onun eğriliğini isterler. İşte onlar uzak bir sapıklık içindedirler.14/İbarahim-3


19-Kafirler Zanla Hareket Ederler

Onların çoğu zanna uyarlar; gerçekte ise zan, hakikat karşısında bir şey ifade etmez. Allah, yaptıklarını şüphesiz bilir.10/Yunus-36

20-Kafirler Yaratıkların En Kötüleridir
Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkar edenler, şüphesiz içinde temelli kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte bunlar, yaratıkların en kötüsüdürler.98/Beyyine-6

21-Kafirler Batılın Mücadelesini Yaparlar
Biz resulleri, sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kâfir olanlar ise, hakkı bâtıla dayanarak ortadan kaldırmak için bâtıl yolla mücadele verirler. Onlar âyetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri alaya almışlardır.18/Kehf-56

22-Kafirler Hayatın Dış Yüzüne Bakarlar
Onlar, dünya hayatının görülen kısmını bilirler. Onlar, ahiretten habersizdirler.30/Rum-7

23-Kafirlerin Yaptıkları İyi İşler Boşa Gider
….İçinizden dininden dönüp kafir olarak ölen olursa, bunların işleri dünya ve ahirette boşa gitmiş olur. İşte cehennemlikler onlardır, onlar orada temellidirler.2/Bakara-217

24-Kafirler Allah’ın Nimetinden Sadece Dünyada Yararlanırlar
Bırak onları, yesinler, içsinler, keyif sürsünler ve emel kendilerim oyalasın; sonra bilecekler!.15/Hicr-3


25-Kafirler Ahirette “Keşke Müslüman Olsaydık” Diye Hayıflanırlar

İnkar edenler, keşke müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır.15/Hicr-2


26-Kafirlere Allah ve Melekler Lanet Ederler

İnkar edip de o halde ölenler var ya, işte, Allah’ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onlaradır.2/Bakara-161

27-Kafirler Allah’a Zarar Veremezler
İmanı inkara değişenler, şüphesiz Allah’a bir zarar veremeyeceklerdir. Elem verici azab onlaradır.3-Ali İmran-177


28-Allah Kafirlere Mühlet Vermiştir

İnkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak, günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Küçültücü azap onlaradır.3/Ali İmran-178

29-Kafirlerin Ne Malları Ne de Evlatları Kendilerine Fayda Vermez
İnkar edenlerin malları ve çocukları, Allah’a karşı onlara bir şey sağlamaz. İşte onlar ateşin yakıtlarıdır.3/Ali İmran-10


30-Allah Kafirlere Hidayet Etmez

Ey İnananlar! Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara gösteriş için malını sarfeden kimse gibi, sadakalarınızı başa kakma ve eza etmekle boşa çıkarmayın. Onun durumu, üzerinde toprak bulunan kayanın durumu gibidir, üzerine bol yağmur yağdığında onu cascavlak bırakır. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah inkar eden kimseleri doğru yola eriştirmez.2/Bakara-264

31-Kafirler Azabı Gördükleri Zaman Tekrar Dünyaya Dönmek İsteyeceklerdir
Orada; «Rabbimiz! Bizi çıkar; yaptığımızdan başka, yararlı iş işleyelim» diye bağrışırlar. O zaman onlara şöyle deriz: «Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mi? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız, zalimlerin yardımcısı olmaz.»35/Fatır-37

32-Kafirler Kurtuluşa Eremezler
Ve dünkü gün onun mekanını temenni edenler, ertesi sabah diyorlardı ki: «Vay sana! Şüphe yok ki, Allah kullarından dilediğine rızkı yayıyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lûtfetmese idi elbette bizi de batırmıştı. Ay! Muhakkak ki, kâfir olanlar felâha eremezler.»28/Kasas-82


33-Kafirler Müminleri Saptırmak İsterler

Onlar, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkâr edenlerdir.7/Araf-45

34-Kafirler Müminlerle Alay Ederler
İnkar edenlere, dünya hayatı güzel görünür, onlar, inananlarla alay ederler, oysa, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar kıyamet günü onların üstünde olacaklardır. Allah dilediğini hesabsız şekilde rızıklandırır.2/Bakara-212

Kaynak: www.kayseriogder.org sitesinden alıntıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir